Maģiskās un kritiskās domāšanas mijiedarbība medicīnas studiju procesā (PUBLISKĀ APTAUJA)

Pētījuma mērķis ir noskaidrot RSU studējošo domāšanas modeļus. Pētījumā tiks noskaidrots, kā un vai izmainās studējošo maģiski-intuitīvā un kritiskā domāšana studiju laikā. Rezultāti tiks publicēti zinātniskajā presē un Artūra Utināna promocijas darbā.

Lūdzu Jūs piedalīties šajā pētījumā.

Aizpildot anketu atzīmējiet, kurš no paustajiem uzskatiem atbilst visprecīzāk jūsu viedoklim. Anketa ir brīvprātīga, pilnīgi anonīma un datu konfidencialitāte ir garantēta. Aptaujas uzdevums nav noskaidrot kāda atsevišķa indivīda domāšanas modeli, bet gan visu studējošo domāšanas izmaiņas vai nemainīgumu kopumā no pirmā studiju gada līdz studiju beigām. Anketas tiek aicināti aizpildīt visu gadu studenti, kā arī rezidenti.
Neskaidrības gadījumos varat vērsties pie pētījuma autora Artūra Utināna RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā Kapseļu ielā 23, vai pa tel. 29141149, vai pa e-pastu arturs.utinans@rsu.lv
 

Šajā pētījumā ir 129 jautājumi.